Gaupol 编辑 请登陆,再编辑

简介

Gaupol是一个字幕编辑软件,支持多种字幕文件格式,通过它您可以编辑文本、定时字幕时间来与视频匹配。除此之外,Gaupol还具有快捷键、第三方扩展、拼写检查,语音识别等功能。

安装

sudo apt-get install gaupol

卸载

sudo apt-get remove gaupol

仓库地址

http://packages.deepin.com/deepin/pool/main/g/gaupol/

常见问题

相关链接

维基百科: